skip to Main Content

ELMON SK s.r.o. má od roku 2012 implementovaný a udržiavaný:

  • Systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008
  • Systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007

OSTATNÉ OPRÁVNENIA A CERTIFIKÁTY

Protikorózna ochrana:

  • Certifikát – Technik katódovej ochrany – úroveň 3  Aplikačný sektor: kovové konštrukcie uložené v pôde a vode
  • Certifikát – Technik katódovej ochrany – úroveň 2  Aplikačný sektor: kovové konštrukcie uložené v pôde a vode
  • Certifikát – Trasovanie podzemných vedení a diagnostikovanie vád izolácie na potrubných systémoch
  • Osvedčenie – Odborný kurz pasívnej protikoróznej ochrany a izolatérov na izolácie asfaltové pritavovacie, plastové páskové a izolačné bandáže
  • Osvedčenie – D-I 8 Metalotermické naváranie medených vodičov na potrubia

Plynové zariadenia:

  • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou na druh činnosti: 

O Oprava vyhradených technických zariadení plynových 

Elektrické zariadenia:

  • Oprávnenia vydané Technickou inšpekciou na druh činnosti: 

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických 

V Výroba technických zariadení elektrických – elektrické rozvádzače

Back To Top